خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت شرکت اسپروز اسکان ، بر اساس سیاست های بلند مدت در جهت تامین رضایت مشتری و بهبود مستمر و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است.
انجام به موقع تعهدات قرار دادی با کیفیت مناسب و در چهارچوب بودجه تعیین شده ، به عنوان ارزیابی فعالیت های کارکنان شرکت
ایجاد سیستم پیشنهادات در راستای بهبود مشارکت کارکنان
تعهد به بهبود مستمر
شناسایی عوامل موثر بر کیفیت در تمامی مراحل طراحی ، تدارکات و اجرای پروژه ها
افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق بهبود مهارت ها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نیز اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد
رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی مشتری و مراجع قانونی و.معتبر ملی و بین المللی و انجام انواع پایش ها و بررسی های کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده