چشم انداز

شرکت اسپروز اسکان ، در افق بلند مدت (5 ساله) شرکتی است، منعطف و پویا که از سطح یک شرکت سازنده به سطح یک شرکت پیمانکاری عمومی (GC) ارتقاء یافته و مستقل از افراد و پایه گذاران خود و با بهره گیری از توان شرکت های تابعه خود ضمن حفظ و ارتقاء ظرفیت در زمینه های طراحی و مهندسی ، تدارک و تجهیز ، ساخت و اجراء ، از قدرت تأمین مال و سرمایه گذاری برخوردار گشته و از این طریق نفش خود را در توسعه وعمران ملی ایفاء نموده وبا جلب رضایت مشتریان در عرصه های ملی و فراملی به رقابت می پردازد.