عضو هیئت مدیره
خانم محدث میر
کارشناس ارشد صنایع

مدرس دانشگاه
مسئول کنترل پروژه شرکت
مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت