مدیران شرکت
دکتر عبدالحسین رشنو

مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان
مدیر اجرایی شرکت سپهر اسپروز اسکان
مدیر واحد تعمیرات و نگهداری شرکت