مدیر عامل
مهندس سیداحمدرضا موسوی

کارشناس راه و ساختمان
سرناظر شرکت مهندسین مشاور طراحان هفت شهر
مدیر پروژه شرکت پترو سیستم پارسیان
مدیر پروژه شرکت آرنیکا اسکان
مشاور عمرانی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری لرستان
مشاور فنی گروه ساختمانی بهنام سازه
عضو اتاق بازرگانی خرم آباد
عضو جامعه اسلامی مهندسین