مدیران شرکت
مهندس محمد دیده پور
کارشناس ارشد برق

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان
ناظر اجرایی تاسیسات برقی
مدرس دانشکده فنی شهید مدنی